Husordensregler

Husordensregler for Fernanda Nissen gate 10

§1 FORMÅL

Husordensreglene skal:

 • sikre seksjonseiere, beboere og brukere av seksjonen i sameiet trivsel
 • regulere forhold som kan være til sjenanse for andre
 • skape et godt bo- og arbeidsmiljø hvor alle kan trives og føle seg trygge

§2 GENERELT

Sameiet Fernanda Nissens gate 10 omfatter 2 bygg med betegnelse Bygg A  og Bygg B. Det er oppgangenes bokstavbetegnelse som er postadressen.

 • Seksjonseiere, beboere og brukere av seksjonene plikter å følge bestemmelsene i husordensreglene
 • Seksjonseier er ansvarlig for at reglene blir gjort kjent for husstanden og/eller eventuelle leietakere, og at det blir overholdt av disse og andre som gis adgang til seksjonen
 • Seksjonseier er erstatningspliktig for enhver skade som skyldes overtredelse av husordensreglene eller mangel på aktsomhet

§3 RO

Seksjonene må ikke brukes slik at de sjenerer andre. Det skal som hovedregel være ro i sameiet mellom kl. 22.00 og 07.00. I helgene skal det være ro mellom 23.00 til 08.00. Musikkanlegg ol. skal dempes vesentlig i samme tidsrom. 

 • Skal man holde selskap eller fest som kan være til sjenanse for andre, skal naboer under, over og ved siden av varsles i god tid på forhånd. Uansett plikter man fortsatt å ta hensyn og følge regler samt ta hensyn til at lyd bærer godt mellom seksjonene
 • Banking/hamring og /eller bruk av støyende verktøy er tillatt mellom kl. 08.00 – 19.00 på hverdager og kl 10.00 – 18.00 i helger (lørdag og søndag). På øvrige offentlige helligdager det ikke tillatt.
 • Skal det foregå støyende arbeid utenom disse tider, må øvrige beboere og seksjonsbrukere varsles i god tid
 • Arbeider som vil vare mer enn en uke vil kunne medføre støy og/eller støvplager for andre i sameiet, skal forhåndsgodkjennes av styret

§4 SØPPEL

Vanlig husholdningsavfall legges i lukkede poser og plasseres i søppelbrønnene på angitt sted. Vi anbefaler å resirkulere og oppfordrer seksjonseiere/beboere/leietakere å skille mellom våtorganisk (grønn pose), restavfall, plast (blå pose) og papp. Avfallsposer gis gratis ut på dagligvarebutikker. 

 • Papiravfall/papp skal kuttes opp og kastes i søppelbrønn for papir/papp
 • Våtorganisk-, plast- og restavfall skal kastes i samme avfallsbrønn
 • Renholdsarbeidere tar kun med seg avfall som er lagt i disse. Søppel skal ikke plasseres utenfor søppelbrønnene!
 • Brannfarlig avfall og søppel som renholdsarbeidere ikke skal ta med seg, må enhver seksjonseier/beboer/leietaker selv besørge for bortkjøring av

§5 FELLESAREALER

Fellesarealene skal være rene og ryddige. Det er ikke tillatt å ha noe stående/fastmontert/brennbart materiale i fellesarealet som vil kunne være til hinder for rengjøring eller ferdsel. Sykler skal kun oppbevares i sykkelboden. Det er ikke tillatt å oppbevare utstyr o.l. ved inngangsparti/trappoppgang. Husk at oppganger/inngangsparti også er rømningsvei!

 • Det er ikke tillatt å røyke på fellesarealer innendørs eller ved felles innganger
 • Sykler, ski, kjelker og annet sportsutstyr samt sko, yttertøy, materialer og lignende skal enten oppbevares i fellesrom avsatt til slikt bruk, eller inne i hver enkelt seksjonseier/beboer/leietakers private bod/seksjon
 • Vinduer, trapper og balkonger skal ikke benyttes til lufting eller risting av sengeklær, tepper og lignede. Lufting/tørking av tøy er ikke tillatt å ha på balkongen eller over rekkverket
 • All montering av utstyr som berører husenes fasader, slik som skillevegger, parabolantenner, antenner er ikke tillatt. Markiser, utvendige persienner og utelamper skal kun bestilles av leverandør som er godkjent av styret. For å bevare husenes fasade er det pålagt å bruke kun ”screen” og ikke utvendige persienner, markiser osv. Fernanda Nissens gate skal kun bruke en og samme fargekode på ”screen”. Dette vil bli oppgitt på hjemmesiden til sameiet
 • Det er ikke tillatt å ha blomsterkasser på utsiden/innsiden på rekkverket på balkongen
 • Uønsket reklame fra postkassene skal ikke kastes i oppgangen
 • Styret har anledning til å innkalle til dugnad med normalt minst 3 ukers varsel
 • Dører til hovedinngang, kjeller, og fellesrom skal alltid være låst for å hindre tyveri

§6 FELLESAREALER UTENDØRS

Ved benyttelse av fellesarealene utendørs skal det tas hensyn til andre beboere. §3 gjelder også ved bruk av fellesarealene.

 • Enhver må selv rydde etter seg
 • Det er ikke tillatt å bruke engangs/kullgrill
 • Det er ikke lov til å mate fugler/villdyr fra egen balkong eller i fellesarealer utendørs

§7 PARKERING

 • Det er ikke tillatt å hensette motorvogn på utvendige fellesarealer.
 • Garasjeport og dører til garasje skal alltid være låst for å hindre tyveri.
 • Fernanda Nissens Gate 10 Sameie disponerer 5 parkeringsplasser for gjesteparkering, hvorav en er forbeholdt forflytningshemmede (HC-plass). Bruk av parkeringsplassene krever elektronisk parkeringstillatelse på leieparkering.no sin portal eller app. Plassene benyttes etter ”først til mølla”-prinsippet, men hver seksjon kan benytte maksimalt en plass av gangen til sine gjester, og samme registreringsnummer kan benytte en parkeringsplass i maksimalt 24 timer av gangen. Etter 24 timer er det en karantenetid på 72 timer før samme registreringsnummer kan gis parkeringstillatelse.
 • Disse 5 plassene er forbeholdt gjesteparkering, så parkering er ikke tillatt for beboere i Fernanda Nissens gate 10.
 • Ved bruk av HC-plassen, må det fremlegges gyldig oblat for dette i tillegg til elektronisk parkeringstillatelse.
 • Dersom disse reglene ikke overholdes vil det bli ilagt kontrollavgift, og motorvogner vil kunne borttaues på eget ansvar og regning.

§8 SKILTING/NØKLER

Navnskilt på dørklokketavle og/eller postkasser kan bestilles fra styret: styretfn10@gmail.com.

 • Seksjonseier plikter å sørge for at skiltingen alltid er oppdatert. Henvend Dem til styret ved spørsmål
 • Systemnøkkel bestilles fra styret styretfn10@gmail.com og belastes den seksjonseier/beboer som har bestilt.  Ved tapt systemnøkkel skal det gis beskjed til styret.

§9 BALKONGER

På balkongene er det ikke tillatt å plassere gjenstander som kan virke skjemmende og /eller kan være til sjenanse for naboene.

 • Bruk av kullgrill- også engangsgrill – er ikke tillatt, da røyken fra slike kan være plagsom for andre beboere. Det er kun tillatt å bruke elektrisk- eller gassgrill
 • Beboere oppfordres til å vise hensyn med støy, røyking og annet når de oppholder seg på balkonger og inngangspartier. Særlig viktig er dette i tiden fra kl. 22.00 til kl. 08.00

§10 GARASJE

 • Garasjeport og dører til garasje skal alltid være låst for å hindre tyveri
 • Brennbart materiale skal ikke oppbevares i garasjeanlegget
 • Garasjeplassen skal ikke brukes som en ekstra bod, ikke oppbevar løse gjenstander på din parkeringsplass

§11 DYREHOLD

Dyrehold er i alminnelighet tillatt så lenge dette ikke er til plage eller sjenanse for andre seksjonseiere/beboere/leietakere.

 • Hunder må føres i bånd på fellesarealet så vel som inne som ute
 • Ekskrementer skal umiddelbart fjernes av dyreeier
 • Dyreeier er ansvarlig for skader dyret måtte påføre person, eiendom eller andre dyr
 • Ved gjentatte klager på et dyr, kan styret beslutte å forby hold av dette dyret såfremt det godtgjøres at det er til ulempe for andre beboere eller brukere av eiendommen

§12 EIERSKIFTE OG/ELLER UTLEIE

Eierskifte og/eller utleie skal meldes skriftlig til styret. Dette gjelder også utleie av hybler. Styret ønsker samt at alle seksjonseiere/beboere/leietakere oppgir kontaktperson ved uhell/ulykke/skade på leilighet når seksjonseier/beboer/leietaker ikke er tilstede, slik at styret kan ta hånd om dette.

Bruk følgende e-post adresse for slike henvendelser: styretfn10@gmail.com

§13 HENVENDELSER TIL STYRET

Forslag – klager – forespørsler

Alle henvendelser til styret skal skje skriftlig enten pr. e-post eller pr. post til styrets leder.

 • Anonyme henvendelser behandles ikke
 • Eventuell klage på nabo for brudd på husordensreglene eller på grunn av andres spesielle forhold bør først rettes direkte til naboen selv

Informasjon fra styret vil bli gjort tilgjengelig på hjemmesiden (https://www.fn10.no/) til sameiet, ved hver inngang og eventuelt ved eget skriv når det anses mest hensiktsmessig.